Contract conditions


Obchodní podmínky 

Smluvní vztah

Účastníci smluvního vztahu:

Cestovní agentura Maxi Travel s.r.o IČO: 28539974, sídlem v Praze 9, Mokošínská 913/4, PSČ 190 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,oddíl C , vložka 148954 (dále jen „CA“), která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím externích autorizovaných prodejců nebo vlastních prodejních míst a objednatelem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen „objednatel“).

Všeobecné smluvní podmínky CA (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované pouze touto CA Maxi Travel s.r.o. a tvoří nedílnou součást Smlouvy o ubytování (dále jen smlouva) nebo jiného smluvního vztahu mezi CA a zákazníkem.

Účastníky smluvního vztahu jsou CA a zákazník, přičemž zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba. Osoby mladší 15 let nebo osoby, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, se mohou ubytování zúčastnit pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let, u osob mladších 18 let musí být doložen předem písemný souhlas zákonného zástupce. Účast cizích státních příslušníků na ubytování nebo poskytování služeb těmto osobám uvede zákazník ve smlouvě nebo objednávce služeb, přičemž současně CA informuje o své vízové povinnosti a všechny cestovní doklady včetně víz si zabezpečí samostatně, nebude-li dohodnuto jinak.

Smluvní vztah mezi CA a objednatelem vzniká uzavřením písemné smlouvy o ubytování, její potvrzení ze strany CA a zaplacením zálohy ve výši 50% nebo úhradou plné ceny za ubytování. Smlouva o ubytování platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob uvedených ve smlouvě ručí objednatel jako za plnění svých vlastních závazků. Za neplnoletou osobu podepisuje smlouvu její zákonný zástupce.

Obsah smlouvy o ubytování se určuje dle ceníku, dodatečných nabídek CA, všeobecných podmínek příp. osobitých podmínek přiložených ke smlouvě. Informace o nabídkách vycházejí ze skutečností a faktů známých CA v čase jejich příprav.

Převzetím potvrzené smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem Smlouvy ,Podmínkami a Ochranou osobních údajů a se všemi souhlasí.

Potvrzením smlouvy se CA zavazuje poskytnout zákazníkovi služby v rozsahu a kvalitě podle uzavřené smlouvy a Podmínek  a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu a dodržovat povinnosti stanovené smlouvou a těmito Podmínkami.

Komunikace mezi CA a klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Pro účely doručování se rozumí email uvedený klientem.

• Objednávka

Objednávku ubytování je klient oprávněn provést prostřednictvím tzv. „on-line“ formuláře na webových stránkách, www.iflorida.cz, telefonicky či e-mailem nebo osobně v CA

Pokud má objednávka ubytování všechny potřebné náležitosti a pořadatel ubytování potvrdí, že nemovitost je dostupná, CA provede u pořadatele ubytování rezervaci vybraného ubytování pro klienta. Toto je možné učinit pouze v průběhu provozní doby CA a zároveň provozní doby pořadatele ubytování, jež se mohou lišit.

Uzavřená smlouva o ubytování nahrazuje potvrzení o ubytování. Liší-li se údaje uvedené ve smlouvě o ubytování nebo v potvrzení o ubytování (dále jen „smlouva o ubytování“) od údajů uvedených v obecném popisu ubytování nebo nabídkách CA, platí a závazné jsou údaje uvedené ve smlouvě o ubytování. Klient svým podpisem nebo elektronickým potvrzením smlouvy o ubytování potvrzuje správnost údajů o cestujících na smlouvě o ubytování a zároveň kontroluje, že vyjmenované služby odpovídají objednávce. V případě nesrovnalosti je klient povinen CA bez odkladu informovat. Pokud klient smlouvu o ubytování svým podpisem nebo elektronickou formou bez podpisu potvrdí, má se za to, že je vystavena v souladu s jeho požadavky.

Po předchozí dohodě s CA může klient uzavřít smlouvu o ubytování prostřednictvím prostředků elektronické komunikace na dálku. Smlouva o ubytování se v tomto případě uzavírá přes webové rozhraní a dalších webových stránkách provozovaných CA, přičemž v takovémto případě elektronické potvrzení nabídky ubytování klientem, nahrazuje podpis klienta na smlouvě o ubytování. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka ubytování se pro něj stává závaznou okamžikem uhrazení zálohy či ceny ubytování na účet CA, podpisem návrhu smlouvy o ubytování nebo elektronickým potvrzením smlouvy o zájezdu.

Klient bere na vědomí, že:

a) je povinen řídit se pokyny pořadatele ubytování a dalšími instrukcemi vydanými pořadatelem.

b) je povinen písemně informovat CA, pokud nejpozději 7 dnů před začátkem ubytování či pobytu neobdržel pokyny od pořadatele

c)v případě nákupu ubytování resp. jednotlivé služby cestovního ruchu, kdy pořadatelem zájezdu resp. poskytovatelem služby je cestovní kancelář se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě EU nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, obdrží klient cestovní doklady v cizím jazyce doplněné průvodní dopisem CA v češtině. CA na žádost klienta provede seznámení klienta se zněním dokladů v cizím jazyce nebo příslušné doklady klientovi na jeho žádost přeloží.

•  Cena služeb a platební podmínky

Ceny ubytování v Chorvatsku jsou uvedeny v EURO a jsou smluvními cenami sjednanými písemnou dohodou mezi CA a objednatelem. Dohodnutá cena ubytování je uvedena ve smlouvě o ubytování.

Poskytování slev je možné pouze v případě využití last minute nabídek dle interních podmínek CA.

Cestovní agentura je oprávněna požadovat zaplacení (zálohy) v minimální výši 50% ceny všech objednaných služeb “ubytování, čištění, taxy, vratného depozitu" nejpozději do 3 dnů po potvrzení závazné rezervace a podpisu smlouvy o ubytování dále pak nejpozději 30 dnů před nástupem na ubytování, resp. začátkem čerpání služeb je objednatel povinen doplatit zbývající část ceny.

V případě, že zákazník neprovede úhradu ubytování nebo objednaných služeb řádně a včas, je CA oprávněna jeho účast na ubytování nebo objednané služby zrušit bez výzvy a zákazník se pro tento případ zavazuje uhradit příslušné stornopoplatky.

V případě, že je vyžadován vratný depozit, musí být uveden ve smlouvě o ubytování. Vratný depozit slouží na případné krytí škod s užíváním nemovitosti a jejich příslušenství. Pokud nevznikne žádná škoda vratný depozit bude navrácen v termínu do 21 dnů od návratu zákazníka v plné výši. V opačném případě, musí být škoda zdokumentována a dle výše škody následně uplatněna částka na krytí škody.

V případě vzniku smluvního vztahu v lhůtě kratší než 60 dnů je objednatel povinen zaplatit 100% ceny všech objednaných služeb.

Právo na řádné poskytnutí všech služeb vzniká objednateli až po zaplacení 100% ceny o ubytování a splnění ostatních podmínek poskytnutí služeb (ubytování, čištění, taxy, vratný depozit).

V případě nezaplacení ceny za objednané služby ve stanovených lhůtách je Cestovní agentura oprávněna bez předcházejícího upozornění odstoupit od smlouvy a služby neposkytnout a objednatel je povinen uhradit všechny náklady (storno poplatky), které CA vznikli z důvodu nesplnění smluvních povinností objednatele.

Cestovní agentura je oprávněna jednostranně zvýšit cenu ubytování ve lhůtě do 21 dní před začátkem nástupu na ubytování resp. čerpáním objednaných služeb v těchto případech:

– Pokud objednavatel změní na svoji vlastní žádost ubytování vyšší kategorie nebo změní destinaci

Cestovní agentura je povinna oznámení o zvýšení ceny ubytování odeslat objednateli nejpozději 21 dnů  začátkem ubytování resp. čerpání služeb.

Objednatel je povinen doplatit vzniklý rozdíl bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě dané v písemném oznámení o zvýšení ceny. V opačném případě je Cestovní agentura oprávněná postupovat dle bodu V .

IV. Práva a povinnosti objednatele

Objednavatel má právo:

a) na řádné poskytnutí smluvně domluvených a zaplacených služeb

b) na řádné poskytnutí informací o všech skutečnostech, které se týkají smluvně dohodnutých a zaplacených služeb, které jsou CA známé jako i obeznámení se změnami, o kterých se cestovní agentura později dověděla.

c) vypovědět smlouvu kdykoli i bez udání důvodu před začátkem čerpání služeb podle článku V. těchto smluvních podmínek.

d) obdržet nejpozději 10 dnů před začátkem ubytování resp. čerpání objednaných služeb další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro objednatele důležité a které jsou CA známé, pokud již nejsou uvedeny ve smlouvě o ubytování nebo v nabídce, která byla objednateli zaslána. Tyto písemné informace zasílá Cestovní agentura jen na jednu adresu a to v elektronické podobě na uvedený email uvedený objednatelem, pokud není dohodnuto jinak.

e) písemně oznámit, že se ubytování místo něj zúčastní jiná osoba, uvedená v oznámení. Toto právo může objednatel uplatnit ve lhůtě do 30 dnů předzačátkem ubytování nebo čerpání služeb. Oznámení musí obsahovat také prohlášení nového objednatele, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a splňuje všechny dohodnuté podmínky. Dnem doručení oznámení se v něm uvedená osoba stává objednatelem. Původní a nový objednatel společně a bez rozdílu zodpovídají za zaplacení ceny ubytování a úhrady nákladů, které CA v souvislosti se změnou objednatele vzniknou a to v minimální výši 30 € za jednu osobu.

f) právo na reklamaci nedostatků a chybných plnění podle článku VI. těchto podmínek

Povinnosti objednatele:

a) poskytnout CA maximální součinnost, potřebnou na řádné zabezpečení objednaných služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované informace ve smlouvě o ubytování, včetně jakýchkoli změn těchto údajů a předložit další doklady podle požadavků CA. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel povinen uhradit všechny náklady a škody, které poskytnutím nesprávných údajů CA vznikly.

b) zabezpečit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob , kterých zdravotní stav si to vyžaduje.

c) nahlásit předem účast cizích státních příslušníků, v opačném případě cestovní agentura neručí za poskytnutí služeb těmto osobám. Tyto osoby sami zodpovídají za splnění všech náležitostí , kterými je čerpání služeb pro ně podmíněno.

d) zaplatit cenu ubytování resp. objednaných služeb v souladu s článkem II. těchto podmínek.

e) bez zbytečného odkladu oznamovat CA své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu dohodnutých služeb.

f) převzít od CA všechny doklady potřebné na čerpaní služeb a zkontrolovat správnost údajů v nich uvedených. V případě, že 10 dnů před začátkem nástupu na ubytování resp. čerpání objednaných služeb objednatel tyto doklady a informace neobdržel, je povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat CA, za účelem sjednání nápravy. V opačném případě má cestovní agentura za to, že objednatel všechny doklady a informace obdržel v čas a  úplné.

g) při čerpání služeb se přesně řídit převzatými pokyny a informacemi poskytnutými CA nebo jejím zástupcem, dodržovat časy a místa odchodů a na vlastní zodpovědnost zabezpečit potřebné cestovní doklady a jiné podmínky pro čerpání služeb (pas, víza, doklady o pojištění atd.)

h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků ubytování, dodavatelů služeb nebo CA.

i) řídit se pokyny zástupců CA nebo jimi pověřenými osobami.

V. Změna dohodnutých služeb

Před začátkem ubytování:

a) v případě, že nastanou okolnosti, které znemožňují poskytnout služby podle uzavřené smlouvy, je cestovní agentura povinna zabezpečit jejich změnu nebo je zrušit, přičemž je povinná o této skutečnosti objednatele bezodkladně informovat.

b) při zrušení ubytování, při změně termínu čerpání služeb o více než 48 hodin nebo při závažné změně ubytování a cen za objednané služby má objednatel právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo na převod této částky na úhradu jiných služeb, které si objednatel u CA objednal a to bez storno poplatků. Za závažnou změnu se nepovažuje změna místa a ubytovacího objektu za podmínek, když je zabezpečeno ubytování minimálně stejné a vyšší kategorie v podobné oblasti, změna operativních důvodů nebo změna ceny o méně než 10%.

c) v případě, že objednatel nedoručí do 3 dnů od oznámení změny písemně nebo v elektronické podobě své odstoupení od smlouvy, platí, že se změnami souhlasí.

d) při dodatečném objednaní služeb si cestovní agentura účtuje paušální poplatek 60 € na osobu a službu.

V době čerpání ubytování:

Cestovní agentura je oprávněna vykonat operativní změny ubytování nebo čerpání služeb, pokud z vážných objektivních důvodů, zásahů vyšší moci nebo mimořádných okolností, které nemá cestovní agentura možnost ovlivnit a předvídat je CA  povinna udělat takové opatření, aby ubytování mohlo pokračovat:

a) zabezpečit náhradní ubytování a služby v rozsahu srovnatelném a odpovídající kvalitě původně objednaných služeb, nebo

b) poskytnout objednateli slevu ze zaplacené ceny služeb, které nebyli poskytnuty v plném rozsahu, nebo

c) vrátit objednateli zaplacenou cenu za neposkytnuté nebo s náhradním plněním nekompenzované služby

V případě zabezpečení služeb minimálně stejné kvality (náhradní ubytování v domě či apartmánu stejné resp. vyšší kategorie, atd.) jsou další nároky objednatele vyloučeny.

Cestovní agentura nenese zodpovědnost za následky změněných služeb nebo programů z důvodů podle bodu

a) zpoždění dopravního prostředku, způsobeného technickými potíži, počasím, dopravní situací, stávkou  a podobně

b) u ubytování, které jsou následně navázány na vlastní dopravu objednatele, je první a poslední den určen na přepravu a reklamace zkrácení délky z uvedeného důvodu je vyloučena.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele a storno poplatky

Objednatel má právo kdykoliv před začátkem čerpání služeb od smlouvy odstoupit písemně. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení CA. U odstoupení je objednatel povinen uhradit CA následující storno poplatky:

a) 50% z ceny všech objednaných služeb, pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 30 a více dnů před termínem nástupu na ubytování resp. čerpání služeb

b) 70% z ceny všech objednaných služeb, pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 29 – 15 dnů před termínem nástupu na ubytování resp. čerpání služeb

c) 90% z ceny všech objednaných služeb, pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 – 3 dny před termínem nástupu na ubytování resp. čerpání služeb

d) 100% z ceny všech objednaných služeb, pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 3 a méně dnů před termínem nástupu na ubytování resp. čerpání služeb

e) 100% ceny všech objednaných služeb, pokud objednatel odstoupí od smlouvy bez oznámení.

Pro stanovení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se započítá i den, kdy bylo oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno CA.

Za služby, které byly CA řádně zabezpečeny a objednatel je na základě vlastního rozhodnutí nezačal  čerpat vůbec nebo jen částečně, nemá nárok na vrácení žádné částky.

V případě žádosti objednatele o změnu termínu nebo ubytování na novou objednávku, pokud je cestovní  agentura schopna zajistit takovou výměnu, se postupuje jako při stornu původní objednávky a zavedení nové podle storno podmínek tohoto článku, pokud není dohodnuto jinak.

Pokud vlastní zákazník smluvní voucher CA a nedojde k jeho uplatnění do doby jeho platnosti ze strany zákazníka,voucher dnem po uplynutí platnosti propadá a zákazník nemá nárok na vrácení žádných peněžních prostředků.

Pokud byl zákazníkovi po domluvě vystaven smluvní voucher za zrušené ubytování vinnou vyšší mocí (např. válka, epidemie atd. ) je tento smluvní voucher platný do doby uvedené na voucheru. Zákazník může voucher uplatnit kdykoliv během platnosti vorcheru na uvedený tip ubytování. Voucher po uplynutí platnosti propadá a zákazník nemá nárok na vrácení žádných peněžních prostředků.

VII. Reklamace a odpovědnost za škodu

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než bylo dohodnuto ve smlouvě o ubytování ,vzniká objednateli právo na reklamaci. Objednatel (dále „reklamující “) je povinen uplatnit toto právo – bezodkladně přímo na místě u dodavatele služeb ,u zástupce CA  nebo emailem tak, aby mohla být sjednaná okamžitá náprava.

Pokud není možné vyřídit reklamaci a vykonat nápravu přímo na místě, sepíše reklamující reklamační protokol ve spolupráci s dodavatelem služeb nebo zástupcem CA s označením ubytování, reklamující osoby a předmětu reklamace a protokol podepíše dodavatel služeb nebo zástupce CA. Tento potvrzený reklamační protokol je reklamující povinen předložit při reklamaci. V případě nedodržení tohoto postupu právo na reklamaci, uplatněné až po ukončení ubytování nebo čerpání reklamovaných služeb zaniká.

Pokud cestovní agentura nezajistí řádně a včas nápravu reklamovaných služeb, může objednatel uplatnit své práva po návratu bezodkladně, nejpozději však do 3 měsíců od ukončení čerpání služeb, nebo když služby nebyli čerpané vůbec, ode dne, kdy se měli služby dočerpat podle smlouvy v CA, přičemž reklamující doloží záznam podle bodu 2 tohoto článku. V takovém případě má reklamující nárok na slevu ze zaplacené ceny služeb, odpovídající rozdílu mezi zaplacenými a skutečně poskytnutými službami.

K řešení reklamace je reklamující povinen poskytnout CA maximální součinnost, aby byly nedostatky co nejúčinněji odstraněny a zabránilo se vzniku škod, nebo se jejich rozsah snížil.

Cestovní agentura neodpovídá za kvalitu těch služeb, které si objednatel objedná sám u třetích osob.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento právní dokument „Ochrana osobních údajů a podmínky zpracování“ upravuje podmínky uděleného souhlasu subjektu vůči správci Maxi Travel s.r.o., a správcům s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu.. Zaškrtnutím příslušného pole, případně jinou aktivitou subjektu směřující k udělení souhlasu je proveden dobrovolný, poučený a výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu dle těchto podmínek. Pokud subjekt čemukoliv nerozumí, obrátí se s žádostí o vysvětlení na tyto kontaktní údaje:

Maxi Travel s.r.o.

Mokošínská 913/4, Praha 9,190 17

E-mail: info@maxi-rentals.cz

Účelem tohoto dokumentu je jednoduché a stručné vymezení podmínek zpracování osobních údajů, zejména správců, rozsahu získávaných údajů, doby zpracování, vysvětlení účelu a konkrétních operací s osobními údaji subjektu, to vše včetně kontaktů na všechny správce, informace o příjemcích a v neposlední řadě poučení o právech a vysvětlení postupů, jak subjekt může práva uplatnit a kam subjekt může podat stížnost. Tento dokument se vztahuje pouze na webové stránky provozované či vlastněné společností Maxi Travel s.r.o. a veškeré podstránky v rámci domén. V případě, že budete přesměrování na jakékoliv jiné stránky a budou zde žádány Vaše osobní údaje, prosím nastudujte si pečlivě podmínky zpracování uvedené na těchto jiných stránkách. Rovněž v případě, že dojde ke sjednávání konkrétní smlouvy od třetích stran jedná se o jiná zpracování osobních údajů, na které se tyto podmínky nevztahují. Vysvětlení použitých pojmů je obsaženo na konci podmínek. Podmínky mohou být kdykoliv změněny, avšak bez vlivu na již započaté a odsouhlasené zpracování.

Podpisem smlouvy zákazník výslovně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (zejména identifikačních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě) výlučně pro účely uzavření smlouvy a poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen souhlas), a to v souladu s právní úpravou platnou ke dni podpisu smlouvy, především podle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších úprav a po nabytí účinnosti také podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy také uděluje souhlas podle předchozího bodu za ostatní osoby uvedené ve smlouvě.

CA je odpovědná za dodržení zásad zpracování a použití osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou. Zákazník má právo požadovat po CA především potvrzení o zpracování osobních údajů, přístup k nim, jejich odstranění a právo na opravu.

Osobní údaje je CA oprávněna zpracovávat výlučně jen pro uvedené účely, ochranu práv a zájmů CA, dodržení právních povinností CA (např. uchování daňových dokladů) a pro marketingové a obchodní účely, pokud zákazník nevyjádří nesouhlas. CA se zavazuje osobní údaje zpracované v listinné  nebo elektronické podobě zpřístupnit pouze zaměstnancům CA a osobám poskytující CA služby a ochraňovat je před zneužitím a nepovolanými osobami.

Osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, datum narození, občanství (národnost), údaje z cestovního dokladu, údaje o počtu zavazadel, údaje o pojištění, údaje o případných spolucestujících, emailovou adresu, telefonní číslo , adresu a informace o platební kartě. Zákazník tímto uděluje souhlas pro všechny údaje poskytnuté v Objednávce, ve Smlouvě, Smlouvě o zprostředkování Služeb, Smlouvě o ubytování, Smlouvě o poskytnutí služby a souvisejících dokumentech, a to po celou dobu pěti (5) let ode dne udělení souhlasu. Zákazník prohlašuje, že si je vědom svých práv o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V případě, že Zákazník uzavírá příslušnou smlouvu ve prospěch třetích osob, uzavřením příslušné smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů.

Osobní údaje bude Maxi Travel s.r.o. shromažďovat, uchovávat a zpracovávat manuálně i automatizovaně (prostřednictvím výpočetní techniky) v rozsahu, ve kterém Zákazník poskytne osobní údaje. Osobní údaje budeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat v rozsahu nezbytném pro naplnění níže vymezeného účelu a v souladu s tímto účelem. Osobní údaje bude Maxi Travel s.r.o. zpracovávat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob v obdobném právním poměru, přičemž tito jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení jejich pracovního (nebo jiného obdobného) poměru.

Zákazník může požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu Zákazníkovi předat. V případě, že Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V souladu s § 5 zákona o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány, uchovány a zpracovávány výhradně za účelem uzavření Smlouvy, Smlouvy o zprostředkování Služeb, Smlouvy o zájezdu, Smlouvy o poskytnutí služby a související dokumentace (např. cestovních dokladů, viz atd.) a za účelem následného poskytování Zákazníkem objednaných Služeb včetně fakturace, zejména pak za účelem zprostředkování Smlouvy a dále nabízení výrobků a služeb Zákazníkovi. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení Zákazníkovi prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy Zákazník přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu pěti (5) let.  Zákazník dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat a to elektronicky na adrese

info@maxi-rentals.cz

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

IX. Podmínky pro zprostředkování letecké přepravy osob

CA zprostředkovává pro klienty možnost uzavřít s vybraným dopravcem Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících služeb („Smlouvy“) pouze na základě těchto obchodních podmínek účinných v okamžiku uzavření Smlouvy.

Klient bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se Letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb klientovi a dopravci. CA vystupuje ve vztahu mezi klientem a dopravcem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.

Klient bere na vědomí, že CA nezajišťuje Leteckou přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v souvislosti s Leteckou přepravou.

Klient může dle své volby provést svoji objednávku letenek, příp. souvisejících služeb  prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes internet na webových stránkách,

a) www.maxiletenky.com , www.iflorida.cz

b) telefonicky nebo e-mailem

c) osobně v CA.

Při uzavření Smlouvy jakýmkoli z výše uvedených způsobů je klient povinen na vyžádání předložit doklad totožnosti a prokázat další údaje nutné k řádnému zajištění Letecké přepravy, např. pro identifikaci osoby pro účely letecké přepravy, požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Klient bere na vědomí, že dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů, doprovod samostatně cestujícího nezletilého dítěte či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou klienta vyloučit z   přepravy bez nároku na vrácení ceny Letecké přepravy.

Rezervací prostřednictvím systému pro elektronické on-line rezervace, telefonicky,  elektronickou poštou či osobně v provozovně CA klient činí závazně svoji objednávku Letecké přepravy, příp. dalších služeb, a bezvýhradně souhlasí s těmito VOP. Po obdržení objednávky, a případném jejím potvrzení ze strany dopravce (je-li to dle podmínek dopravce nutné), je klientovi zasláno ze strany CA potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané Letecké přepravě, souvisejících službách, dopravci a celkové ceně, a to:

a) elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při rezervaci, v případě elektronické on-line rezervace, nebo

b) sjednaným způsobem (např. poštou, elektronickou formou), v případě rezervace provedené telefonicky elektronickou poštou či osobně v provozovně CA.

Klient bere na vědomí, že:

a) do okamžiku uhrazení celkové ceny (tj. ceny zahrnující cenu letenky, letištní, palivové a ostatní poplatky, cenu dalších objednaných služeb, odměnu za zprostředkování, apod.) nebo do okamžiku odeslání závazné objednávky ze strany klienta, který má se společností  Maxi Travel s.r.o. dohodnutou platbu na fakturu se splatností, není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, může být změněna.

b) do okamžiku vystavení letenky, příp. voucheru na další služby, si dopravce vyhrazuje právo změnit termín pro vystavení letenky, změnit výši ceny letenky, letištních poplatků nebo dalších služeb. CA má v takovém případě nárok na doplatek do aktuální výše ceny letenky při jejím vystavení.

c) možné způsoby platby ceny letenky, příp. dalších služeb, závisí na době, do které je třeba u provedené rezervace vystavit letenku. Konkrétní lhůtu k zaplacení ceny letenky určuje ke konkrétnímu cenovému tarifu dopravce.

e) za zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu o letecké přepravě osob si CA účtuje poplatek za zprostředkování – transakční poplatek – dle platného ceníku, na nějž vzniká CA nárok okamžikem potvrzení rezervace klientem.

Smlouva mezi klientem a dopravcem je uzavřena v den, kdy klient po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. dalších služeb, CA uhradí celkovou cenu. CA je povinna vystavit letenky v den uzavření Smlouvy. Uhrazením celkové ceny klient potvrzuje, že mu byly ze strany CA poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty. Klient je povinen seznámit se s podmínkami dopravce pro změnu již vystavené letenky (např. změna data letu).

Následující pracovní den po uzavření Smlouvy je CA povinna předat či zaslat klientovi objednané letenky.

Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva či podmínky dopravce připouštějí, je Klient povinen činit u dopravce nebo, připouštějí-li to podmínky dopravce, prostřednictvím CA.

Klient bere na vědomí, že reklamace Letecké přepravy či souvisejících služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách dopravce. CA není oprávněna uznávat ani vyřizovat jakékoliv reklamace klienta, které se týkají Letecké přepravy či souvisejících služeb. Reklamace je nutné uplatnit písemně, a, není-li v reklamačních podmínkách dopravce uvedeno jinak, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců od uskutečnění Letecké přepravy nebo od okamžiku, kdy měla být uskutečněna, a to přímo u dopravce, nebo prostřednictvím CA.

Za přepravu zavazadel odpovídá dopravce. Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, odpovídá dopravce do výše 1 220 EUR. V takovém případě musí klient co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci, a to do 7 dnů a v případě zpoždění zavazadla do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno.

Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma. Pokud je firma nebo kód leteckého dopravce vyznačen na letence, je tento letecký dopravce leteckým dopravcem, s nímž byla uzavřena smlouva.

Nárok lze uplatnit u leteckého dopravce, s nímž byla uzavřena smlouva (zakoupením letenky), nebo v případě, že jde o různé společnosti i u dopravce, který let ve skutečnosti provozuje.

V případě, že Klient učiní reklamaci prostřednictvím CA, CA předá reklamaci dopravci k vyřízení a dále informuje klienta o průběhu a výsledku reklamace. Klient bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči CA, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace dopravci prostřednictvím CA, spadá reklamace výhradně do kompetence dopravce a CA nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek.

CA je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami dopravce.CA odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy, tj. zejména za

a) řádné a včasné oznámení dopravci, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena Smlouva

b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany dopravce, pokud to vyžadují podmínky dopravce

c) řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu

d) řádné předání potřebných dokladů dopravci

e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy dopravci i klientovi, a to bez zbytečného odkladu poté, co CA je o takové změně písemně informována

f)  řádné a včasné poukázání ceny Letecké přepravy a ceny za související služby na účet dopravce.

g) řádné a včasné poukázání ceny Letecké přepravy a ceny za související služby na účet dopravce.

Klient bere na vědomí, že CA není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek.

Klient je povinen po zakoupení letenky, příp. souvisejících služeb, písemně sdělit CA své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů CA neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé klientovi v důsledku nedoručení oznámení změn. Uvedením kontaktních údajů

Klient souhlasí, aby jej CA kontaktovala na kterémkoli z uvedených kontaktních údajů, a je plně odpovědný za zajištění své dostupnosti na všech uvedených kontaktních údajích.

Klient odpovídá zejména za:

a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu i pobytu v cílové zemi a v tranzitních zemích, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz

b) správnost předaných údajů

c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky, jež je nutné ověřit u příslušného dopravce

d) ověření aktuálního termínu odletu před odletem u dopravce, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek

e) včasné dostavení se k odletu.

Klient je povinen:

a) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu (zejména osobní údaje, data, trasu, návaznost přestupů), přičemž převzetím letenky či itineráře letu potvrzuje, že tyto údaje zkontroloval a že s nimi souhlas

b) informovat se na vízové předpisy po celou dobu letu i pobytu v cílové i tranzitních zemích, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz

c) seznámit se s podmínkami pro změnu či storno již vystavené letenky

d) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence

e) znovu potvrdit zpáteční let, a to 72 hodin před odletem přímo dopravci

f)  ověřit si povolenou váhu zavazadel u daného dopravce a daný tarif/třídu

g) ověřit u prodejce možnou věkovou hranici samostatně cestujícího nezletilého dítěte, stejně jako podmínky a poplatky za přepravu samostatně cestujícího nezletilého dítěte,které se mohou lišit v závislosti na použitém dopravci

h) dodržovat Přepravní podmínky zveřejněné na webových stránkách dopravce.

i)  informovat CA, pokud má zájem o vyžádání speciální služby (asistence pro handicapované cestující, přeprava dětí bez doprovodu, nestandardní zavazadla, zbraně, sportovní vybavení, zvířata apod.) a to ještě před uhrazením letenky. Tyto služby mohou podléhat specifickým podmínkám dopravce a nemusí být akceptovány na všech letech.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

a) storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce (letecké společnosti) u vybraného tarifu

b) v případě storna letenky je transakční poplatek za vystavení letenky (tj. odměna za zprostředkování) nevratný a za provedení storna letenky si CA může účtovat odměnu dle platného ceníku; transakční poplatek za vystavení letenky je nevratný také v případě storna letenky z důvodu změny letového řádu ze strany dopravce

c) poskytování ostatních služeb (cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami poskytovatele příslušné služby

d) v případě, že má klient zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod klienta, speciální jídlo), je povinen o tom informovat CA při objednávce

e) v případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňují-li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše ceny letenky a letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k   navýšení oproti datu vystavení letenky

f) v případě nízko nákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost a možnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v   takových případech může být omezena

g) v případě zakoupení separátních letenek (např. z důvodu snížení cestovních nákladů) nenese dopravce odpovědnost za náklady vzniklé změnou či zakoupením letenky pro návazný let v případě zpoždění, změny či zrušení předchozího letu. Při změně letu ze strany letecké společnosti bude informován ze strany CA emailem, popř. telefonicky nebo osobně ústně. Pokud bude itinerář splňovat návaznost letů a pokud bude (klient) vyzván, aby změnu potvrdil, je potřeba tak učinit do data sděleného spolu s touto informací. Zpravidla je lhůta pro potvrzení změny do 7 dní, pokud není stanoveno jinak. Pokud nebude klient v této lhůtě reagovat, má se za to, že se změnou letu o 1-120 minut souhlasí a změna bude automaticky přijata.

h) malé změny letů do 10 minut, které nenarušují návaznost spojů na letence, jsou přijímány automaticky. Klient bude informován emailem.

i) některá letiště vyžadují místní odletovou taxu splatnou v hotovosti v místní měně.

j) klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že lhůta pro refundaci ceny letenky po odečtení stornovacích a transakčních poplatků, kterou si vyhrazuje dopravce, se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se CA zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit.

XI. Podmínky pro zprostředkování služeb jednotlivých služeb cestovního ruchu

(např. ubytování, nájem dopravních prostředků, zejména automobilů či karavanů,  letenky, vstupenky, výlety, apod.)

CA je zprostředkovatelem ubytovacích a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu a souvisejících služeb vybraných poskytovatelů těchto služeb („poskytovatel“), se kterými má uzavřené smlouvy, na základě kterých je CA oprávněna sjednávat tyto služby s klienty jménem příslušného poskytovatele na potvrzení o závazném objednání služeb (dále jen „potvrzení“ ) a svým jménem inkasovat sjednanou cenu služeb.

CA nabízí klientům možnost zprostředkování s vybraným poskytovatelem o zajištění vybraných služeb. Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti vznikají pouze poskytovateli služby a klientovi, přičemž CA v tomto vztahu vystupuje pouze jako zprostředkovatel.

Klient bere na vědomí, že za poskytnutí služeb nese odpovědnost výhradně poskytovatel dané služby cestovního ruchu a souvisejících služeb dle svých obchodních podmínek, nikoli CA, která není poskytovatelem ubytování ani jiných služeb, a proto neodpovídá za řádnou a včasnou realizaci těchto služeb ani za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v  souvislosti s ubytováním nebo čerpáním jiných zprostředkovaných služeb.

Klient může dle své volby provést svoji objednávku služeb:

a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes internet na webových stránkách

www.iflorida.cz,  www.maxiletenky.com

b) telefonicky či e-mailem

c) osobně v CA

Rezervací prostřednictvím systému pro elektronické on-line rezervace, telefonicky,  elektronickou poštou či osobně v CA, klient činí závazně svoji objednávku ubytovacích nebo jiných a souvisejících služeb cestovního  ruchu a bezvýhradně souhlasí s těmito VOP. Po obdržení objednávky CA neprodleně potvrdí její přijetí a po jejím  případném potvrzení ze strany poskytovatele služby (je-li to dle podmínek poskytovatele služby nutné), je klientovi zasláno ze strany CA potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednaném ubytování či jiných nebo souvisejících službách, poskytovateli služby a celkové ceně, a to:
a) elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při rezervaci, v případě elektronické on-line rezervace, nebo
b) sjednaným způsobem (např. poštou, elektronickou formou), v případě rezervace provedené telefonicky, elektronickou poštou či osobně v CA.

Klient bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení celkové ceny (tj. ceny zahrnující cenu ubytování, objednaných jiných a souvisejících služeb, cenu zprostředkování, apod.) není potvrzení objednávky závazné a rezervace ubytování, příp. jiných a souvisejících služeb, jakož i jejich cena může být změněna. Závazné objednávky jsou přijímány v rámci běžné pracovní doby v pracovní dny a to nejpozději do 18.00 hod. Objednávky, které dodavatel obdrží mimo pracovní dobu, budou vyřízeny až následující pracovní den.

K závaznému uzavření sjednání služeb mezi klientem a poskytovatelem dojde ve chvíli, kdy klient uhradí po ověření platnosti provedené rezervace ubytování, příp. jiné související služby u CA, celkovou cenu. Uhrazením celkové ceny klient potvrzuje, že mu byly ze strany CA poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty.

V   případě, že podmínky poskytovatele ubytování a jiných služeb vyžadují uzavření smlouvy v písemné podobě, oznámí CA tuto skutečnost klientovi, jakmile poskytovatel ubytování či jiné služby potvrdí objednávku klienta. CA současně klienta informuje o době platnosti objednávky, v rámci které je klient povinen uzavřít smlouvu. V případě marného uplynutí doby platnosti objednávky je nutné vyžádat nové potvrzení objednávky poskytovatelem ubytování či jiné služby. Smlouva je uzavřena jejím podpisem klientem a CA. Podpisem smlouvy klient potvrzuje, že mu byly ze strany CA poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty.

Po závazném objednání služby je CA povinna vystavit a předat či zaslat klientovi ubytovací poukaz, příp. poukaz na objednané či související služby cestovního ruchu, jejichž předložení je nutné pro čerpání ubytování či jiných nebo souvisejících služeb

Veškeré návrhy na změny či zrušení objednaných služeb, pokud to podmínky poskytovatele připouštějí, je klient povinen činit přímo u poskytovatele objednané služby, nebo, připouštějí-li to podmínky poskytovatele objednané služby, prostřednictvím CA.

Klient může reklamaci zprostředkovaných služeb řešit prostřednictvím CA, bere ale na vědomí, že reklamace ubytování či jiných nebo souvisejících služeb CA není oprávněna uznávat ani za poskytovatele služby vyřizovat. Reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách poskytovatele služby uvedeno jinak, v případě vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby poskytující ubytovací nebo související služby, a v případě, že takové reklamaci není vyhověno, což je klient povinen doložit písemným potvrzením, přímo u poskytovatele dané služby nebo prostřednictvím CA.

V případě, že klient uplatní reklamaci prostřednictvím CA, CA předá reklamaci poskytovateli služby k vyřízení a dále informuje klienta o průběhu a výsledku reklamace. Klient bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči CA, která je mu v   řízení o reklamaci pouze nápomocna. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace poskytovateli služby prostřednictvím CA, spadá reklamace výhradně do kompetence poskytovatele ubytování nebo souvisícími službami a CA nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek.

CA je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami poskytovatele služby. CA odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících se závazným sjednáním služby, tj. zejména za
a) řádné a včasné oznámení poskytovateli služby, že byla učiněna objednávka a následně služba závazně objednána,

b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany poskytovatele služby, pokud to vyžadují podmínky poskytovatele služby,  c) řádné a včasné vystavení poukazu na služby,
d) řádné předání potřebných dokladů poskytovateli služby,
e) řádné oznámení změn, příp. zrušení poskytovateli služby i klientovi, a to následující pracovní den poté, co CA byla o takové změně písemně informována,
f) řádné a včasné poukázání ceny služby a souvisejících služeb na účet poskytovatele služby.

Klient bere na vědomí, že CA není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před uhrazením ceny služeb či změny podmínek ubytování nebo jiných či souvisejících služeb po vystavení poukazu na jejich čerpání, a tyto informace sdělovat klientovi.

Klient je povinen po uhrazení ceny za ubytování, příp. jiných nebo souvisejících služeb, písemně sdělit CA své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny ubytování či dalších služeb. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů CA neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé klientovi v důsledku nedoručení oznámení změn.

Klient odpovídá zejména za:
a) správnost předaných údajů,
b) včasný nástup na ubytování resp. zahájení čerpání zprostředkované služby.

Klient je povinen:

a) v dostatečném časovém předstihu před nástupem na ubytování nebo čerpání jiné objednané služby u sebe a všech dalších ubytovávaných osob zkontrolovat platnost cestovních dokladů a ověřit podmínky vstupu do všech cílových a tranzitních destinací, které za účelem čerpání objednané služby navštíví, zejména vstupní formality a vízové požadavky.

b)Klient bere na vědomí, že CA ani poskytovatel služby nenesou odpovědnost  za případnou škodu vzniklou v důsledku odmítnutí vstupu klienta či dalších cestujících osob do země cílové nebo tranzitní destinace či odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace.

c) zajistit sobě a spolucestujícím osobám potřebná pobytová a tranzitní víza

d) zajistit, aby jak klient, tak i další cestující osoby splňovali zdravotní či jiné požadavky potřebné pro cestu či pobyt ve všech cílových i tranzitních destinacích

e) zkontrolovat správnost údajů na poukazu na ubytování vystaveném CA a jiné služby (zejména osobní údaje, data ubytování, typ ubytování, typ pronajatého vozidla apod.), přičemž převzetím poukazu na službu potvrzuje, že je zkontroloval a že s těmito údaji souhlasí.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že storno služby se řídí podmínkami poskytovatele služby a v nich stanovená lhůta pro případnou refundaci zaplacené ceny nebo její části prostřednictvím CA se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se CA zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit.

X. Podmínky pro zprostředkování automobilové přepravy osob

CA zprostředkovává pro klienty možnost uzavřít s celosvětově vybranou společností Smlouvu o automobilové přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících služeb („Smlouvy“) pouze na základě těchto obchodních podmínek účinných v okamžiku uzavření Smlouvy.

Klient bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se automobilové přepravy a poskytnutí souvisejících služeb klientovi a dopravci. CA vystupuje ve vztahu mezi klientem a dopravcem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy pokud tak klient nečiní sám.Klient bere na vědomí, že CA nezajišťuje a neprovozuje automobilovou dopravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné převzetí vozidla poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v souvislosti s automobilovou dopravou přepravou.

Klient může dle své volby provést svoji objednávku vozidla, příp. souvisejících služeb  prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes internet na webových stránkách,

a) www.iflorida.cz , www.maxiletenky.com

b) telefonicky nebo e-mailem

c) osobně v CA

V případě zprostředkování automobilové přepravy je klient povinen sdělit  CA Maxi Travel s.r.o. tyto osobní údaje:

• jméno a příjmení

• email

• telefonní číslo

• platební údaje

Klient je povinen:

a) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu (zejména osobní údaje, data, převzetí a vrácení vozidla), doplňující služby, přičemž potvrzením rezervace vozidla či itineráře potvrzuje, že tyto údaje zkontroloval a že s nimi souhlasí

b) informovat se na vízové předpisy pobytu v cílové zemi , tedy i vízové povinnosti při pobytu a zajištění potřebných víz

c) seznámit se s podmínkami pro změnu či storno již vystavené rezervace

h) dodržovat Přepravní podmínky zveřejněné na webových stránkách dopravce.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

a) CA Maxi Travel s.r.o. neodpovídá za jakékoliv poplatky vzniklé následkem podepsání a akceptování dokumentů na místě pronájmu

b) nezodpovídá za nikoho, kdo řídí pod vlivem alkoholu/drog, způsobí záměrně škodu, řídí mimo vozovku nebo bez náležité péče a pozornosti. Zákazník bude souhlasit s plnou zodpovědností v takovýchto případech

c)  CA Maxi Travel s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za jeho zpoždění rezervovaného vozidla, blokování nebo jeli bráněno vyšší mocí, jež je mimo jakoukoliv rozumnou kontrolu dané společnosti. V případě, že vyšší moc setrvává po více než 14 po sobě jdoucích dní může být ukončena vaše rezervace na pronájem vozidla a následně vrácena částka za rezervaci.

Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti / obchodní podmínky, ochrana osobních údajů se řídí pouze poskytovateli služby a klientovi, přičemž CA v tomto vztahu vystupuje pouze jako zprostředkovatel.

XI. Podmínky pro vyřízení oprávnění k pobytu (víza)

CA nezajišťuje vízovou povinnost.

CA nenese žádnou odpovědnost za neudělení vstupu klienta do země

XII. Pojištění

Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, kde CA je zprostředkovatelem tohoto vztahu. Zákazníci jsou pojištěni komplexním cestovním pojištěním zahrnující aktivní asistenci 24 hod. denně, léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, zpoždění zavazadel, odpovědnost za škody, pojištění storna zájezdu, pojištění přerušení cesty, kompenzaci nevyužité dovolené a zpoždění odjezdu, to vše se řídí podle podmínek pojišťovny .V případě pobytových zájezdů zahrnuje pojištění zákazníků aktivní asistenci 24 hod. denně a léčebné výlohy, to vše podle podmínek pojišťovny. Při zahraničních cestách  doporučuje vždy zákazníkům cestovní připojištění. U zájezdů a pobytů není pojištění v ceně. Spolu se smlouvou je CA povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění vystavený pojišťovnou.

Hlavním smluvním partnerem pro pojištění zákazníků CA je ERV pojišťovna, a. s.

( www.ervpojistovna.cz ).

XIII. Závěrečná ustanovení

Platnost těchto obchodních podmínek se vztahuje na ubytování a služby poskytované CA jenom tehdy, pokud není CA stanoven, či předem dohodnut rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písemnou formou.

Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy o ubytování, že jsou mu obchodní podmínky cestovní agentury Maxi Travel s.r.o známy, porozuměl jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

Všechny údaje a pokyny obsaženy o nabídce CA, o službách, cenách a podmínkách ubytování odpovídají informacím známým v době nabídky ubytování a souvisejícími službami. Cestovní agentura si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření smlouvy o ubytování s objednatelem.

Obchodní podmínky a Souhlas s osobními údaji jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování a jsou platné a účinné podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

Pokud objednavatel požádá nebo si online sjedná jakoukoliv službu prostřednictvím stránek společnosti Maxi Travel s.r.o jejímž není Maxi Travel s.r.o. provozovatel či poskytovatel dané služby , řídí se objednavatel vždy  Obchodními podmínkami a Souhlasu s osobními údaji daného Provozovatele či poskytovatele dané webové stránky.

Práva a povinnosti, které nejsou uvedeny v „Obchodních podmínkách cestovní agentury Maxi Travel s.r.o.“ se řídí příslušnými  zákony  ČR , ostatní se řídí podmínkami daných zemí a jejich společností .

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2024

Cestovní Agentura Maxi Travel s.r.o.