Personal data ( GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů  (GDPR)
Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento právní dokument „Ochrana osobních údajů a podmínky zpracování“ upravuje podmínky uděleného souhlasu subjektu vůči správci Maxi Travel s.r.o., a správcům s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu.. Zaškrtnutím příslušného pole, případně jinou aktivitou subjektu směřující k udělení souhlasu je proveden dobrovolný, poučený a výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu dle těchto podmínek. Pokud subjekt čemukoliv nerozumí, obrátí se s žádostí o vysvětlení na tyto kontaktní údaje: 

Maxi Travel s.r.o. 

Mokošínská 913/4, Praha 9 – 190 17

E-mail:  info@maxi-letenky.cz ,  info@maxi-rentals.cz , info@iflorida.cz

Účelem tohoto dokumentu je jednoduché a stručné vymezení podmínek zpracování osobních údajů, zejména správců, rozsahu získávaných údajů, doby zpracování, vysvětlení účelu a konkrétních operací s osobními údaji subjektu, to vše včetně kontaktů na všechny správce, informace o příjemcích a v neposlední řadě poučení o právech a vysvětlení postupů, jak subjekt může práva uplatnit a kam subjekt může podat stížnost. Tento dokument se vztahuje pouze na webové stránky provozované či vlastněné společností Maxi Travel s.r.o. a veškeré podstránky v rámci domén. V případě, že budete přesměrování na jakékoliv jiné stránky nežli jsou stránky společnosti Maxi Travel s.r.o. a budou zde žádány Vaše osobní údaje, prosím nastudujte si pečlivě podmínky zpracování uvedené na těchto jiných stránkách. Rovněž v případě, že dojde ke sjednávání konkrétní smlouvy od třetích stran jedná se o jiná zpracování osobních údajů, na které se tyto podmínky nevztahují. Podmínky mohou být kdykoliv změněny, avšak bez vlivu na již započaté a odsouhlasené zpracování. 

Podpisem smlouvy zákazník výslovně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (zejména identifikačních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě) výlučně pro účely uzavření smlouvy a poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen souhlas), a to v souladu s právní úpravou platnou ke dni podpisu smlouvy, především podle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších úprav a po nabytí účinnosti také podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy také uděluje souhlas podle předchozího bodu za ostatní osoby uvedené ve smlouvě.

CA je odpovědná za dodržení zásad zpracování a použití osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou. Zákazník má právo požadovat po CK především potvrzení o zpracování osobních údajů, přístup k nim, jejich odstranění a právo na opravu.

Osobní údaje je CA oprávněna zpracovávat výlučně jen pro uvedené účely, ochranu práv a zájmů CA, dodržení právních povinností CA (např. uchování daňových dokladů) a pro marketingové a obchodní účely, pokud zákazník nevyjádří nesouhlas. CA se zavazuje osobní údaje zpracované v listinné  nebo elektronické podobě zpřístupnit pouze zaměstnancům CA a osobám poskytující CA služby a ochraňovat je před zneužitím a nepovolanými osobami.

Osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, datum narození, občanství (národnost), údaje z cestovního dokladu, údaje o počtu zavazadel, údaje o pojištění, údaje o případných spolucestujících, emailovou adresu, telefonní číslo , adresu a informace o platební kartě. Zákazník tímto uděluje souhlas pro všechny údaje poskytnuté v Objednávce, ve Smlouvě, Smlouvě o zprostředkování Služeb, Smlouvě o zájezdu, Smlouvě o poskytnutí služby a souvisejících dokumentech, a to po celou dobu pěti (5) let ode dne udělení souhlasu. Zákazník prohlašuje, že si je vědom svých práv o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V případě, že Zákazník uzavírá příslušnou smlouvu ve prospěch třetích osob, uzavřením příslušné smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů.

Osobní údaje bude Maxi Travel s.r.o. shromažďovat, uchovávat a zpracovávat manuálně i automatizovaně (prostřednictvím výpočetní techniky) v rozsahu, ve kterém Zákazník poskytne osobní údaje. Osobní údaje budeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat v rozsahu nezbytném pro naplnění níže vymezeného účelu a v souladu s tímto účelem. Osobní údaje bude Maxi Travel s.r.o. zpracovávat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob v obdobném právním poměru, přičemž tito jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení jejich pracovního (nebo jiného obdobného) poměru.

Zákazník může požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu Zákazníkovi předat. V případě, že Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V souladu s § 5 zákona o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány, uchovány a zpracovávány výhradně za účelem uzavření Smlouvy, Smlouvy o zprostředkování Služeb, Smlouvy o zájezdu, Smlouvy o poskytnutí služby a související dokumentace (např. cestovních dokladů, viz atd.) a za účelem následného poskytování Zákazníkem objednaných Služeb včetně fakturace, zejména pak za účelem zprostředkování Smlouvy a dále nabízení výrobků a služeb Zákazníkovi. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení Zákazníkovi prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy Zákazník přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu pěti (5) let.  Zákazník dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat a to elektronicky na adrese

 info@maxi-letenky.cz,   info@maxi-rentals.cz nebo info@iflorida.cz

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

V Praze, 1.1.2024